• E-REGISTER
  • ÄRIÜHINGULE
  • KONTOHALDURILE
  • Statistika
  • EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS

Eesti Väärtpaberikeskus kui fondiosakute registripidaja


Kogumispensionide seaduses sätestatud korras peavad kogumispensioni fondide osakud olema registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris, mille haldajaks on Eesti Väärtpaberikeskus (EVK). Muude investeerimisfondide osakute registreerimine Eesti väärtpaberite registris on vabatahtlik.

Fondivalitseja on aktsiaselts, kelle peamiseks ja püsivaks tegevuseks on fondi (või mitme fondi) valitsemine, krediidiasutuse seaduse tähenduses mõistetakse Fondivalitseja all finantseerimisasutust.

Fondivalitsemine on Fondi osakute või aktsiate väljalaske ja tagasivõtmise korraldamine, fondi vara arvestuse pidamine ning vara investeerimine, fondiomanikele vajaliku teabe edastamine ning muud nimetatud toimingutega otseselt seotud tegevused.

Investeerimisfondi ja pensionifondi valitsemiseks on vajalik tegevusluba, mille väljastab Finantsinspektsioon.

Fondivalitsejate tegevust reguleerivad

  • Investeerimisfondide seadus
  • Tagatisfondi seadus
  • Kogumispensionide seadus
  • Eesti väärtpaberite keskregistri seadus
  • Krediidiasutuste seadus
  • Väärtpaberituru seadus