• E-REGISTER
  • KONTOHALDURILE
  • FONDIHALDUS
  • Statistika
  • EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS

Äriühingu väärtpaberite registreerimine

Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse kohaselt on kõigil Eesti aktsiaseltsidel, kaasa arvatud asutamisel olevatel aktsiaseltsidel, kohustus registreerida oma aktsiad EVK poolt peetavas väärtpaberiregistris (aluseks EVKS § 2 lg 3). Äriseadustikust tulenevat teavitamise kohustust kontrollib äriregister elektroonselt EVK kodulehelt või teeb päringu EVK-le.
Osade registreerimine väärtpaberiregistris on osaühingule vabatahtlik.

Miks registreerida väärtpaberid väärtpaberiregistris:

  • Väärtpaberiomanike õiguste kaitseks ning väärtpaberite suurema käibekindluse ning usaldusväärsuse tagamiseks investorite, partnerite ning finantseerimisasutuste silmis.
  • Väärtpaberite registrisse kantud andmetel on õiguslik tähendus
  • Väärtpaberite registrisse kandmine muudab äriühingu läbipaistvamaks. Avalikkusele on kättesaadavad äriühingu väärtpaberipõhised andmed, korporatiivsed sündmused ning tehingustatistika äriühingu väärtpaberitega, börsil noteeritud ettevõtete puhul ka omanikud.
  • Väärtpaberite võõrandamine ja koormamine pangas hoiab kokku aega ja notarikulusid.
  • Aktsia haldamine riigi andmekogus elektrooniliselt on turvalisem, kui omanike nimekirja pidamine paberkujul. Turvalisuse tagab väärtpaberite kajastamine iga väärtpaberiomaniku isiklikul väärtpaberikontol ning kontode haldamine Eesti krediidiasutuste kaudu.
  • Omanike nimekirjade pidamiseks ja korporatiivsete sündmuste nõuetekohaseks läbiviimiseks on EVK-l vajalik oskusteave, tehnilised vahendid, väljatöötatud tarkvaralised lahendused ning vastav kord.