• E-REGISTER
 • KONTOHALDURILE
 • FONDIHALDUS
 • Statistika
 • EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS

Äriühingu toimingud EVK-s (korporatiivsed sündmused)

Äriühingu väärtpaberite (aktsiad või osad) kandmine registrisse tagab aktsiate ja osade omandi fikseerimise. Seega peavad ka omandiga seotud muutused - äriühingus läbiviidavad korporatiivsed sündmused - kajastuma väärtpaberite registris. Äriühing kohustub EVK-d korporatiivsetest sündmustest teavitama tulenevalt registripidamise korra § 7-11 sätestatust. Korporatiivsete sündmuste menetlemine on tasuline.

Korporatiivsed sündmused on:

 • Aktsiate nimiväärtuse suurendamine/vähendamine
 • Aktsia-/osakapitali suurendamine/vähendamine
 • Äriühingu ühinemine, ümberkujundamine (osaühingust aktsiaseltsiks, aktsiaseltsist osaühinguks)
 • Ärinime muutus

Korporatiivse sündmuse läbiviimine EVK-s on tasuline.

Korrektsete registriandmete tagamiseks on äriühing kohustatud Eesti Väärtpaberikeskust teavitama lisaks korporatiivsetest sündmustele ka järgmistest EVKS § 21 ja registripidamise korra § 4 sätestatud andmetest:

 • Äriühingu kontaktandmete muutus (asukoha aadress, e-posti aadress ning sidevahendite numbrid), võimalusel registrikood
 • Juhatuse liikme muutus 
 • Likvideerimisotsuse vastuvõtmine või pankrotimenetluse algatamine äriühingu suhtes
 • Otsus dividendide maksmise või maksmata jätmise kohta

Teavituse äriühingu nime, kontaktandmete ja juhatuse liikme muutmise kohta võib edastada Eesti Väärtpaberikeskusele ka enne muudatuste jõustumist Äriregistris, Eesti Väärtpaberikeskus registreerib registris muudatuse alles peale vastava kande kinnitamist Äriregistri poolt.

Äriühing võib teavituse Eesti Väärtpaberikeskusele edastada  e-posti teel aadressil info@e-register.ee või paberkandjal aadressil Tartu mnt 2 10145 Tallinn. Eelpool nimetatud muutustest teavitamine ei ole tasuline (välja arvatud nimemuutus).


Korporatiivsete sündmuste juhend
(Corporate Actions Practice Guide) on Eesti, Läti ja Leedu depositooriumite ühistööna valminud inglisekeelne dokument, mis kirjeldab korporatiivsete sündmuste menetlemist Eesti, Läti ja Leedu depositooriumites.