• E-REGISTER
  • KONTOHALDURILE
  • FONDIHALDUS
  • Statistika
  • EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS

Äriühingul on võimalik esitada vajalikud dokumendid EVK-le läbi e-menetluskeskkonna. Läbi e-menetluskeskkonna esitatud dokumentidele ei ole vajadust eraldi täidetud PDF taotlusevormi lisada.

Taotluste vormid

Aktsiaseltsile Vorm E-taotlus Juhend
Aktsiate registreerimine
Aktsionäride nimekiri aktsiate registreerimisel
Uute aktsiate registreerimine
Uusi aktsiaid märkinud isikute nimekiri
Aktsiate tühistamine
Dividendide maksmisest/mittemaksmisest teavitamine
Aktsiate ülevõtmine
Aktsiate nimiväärtuse/arvestusliku väärtuse muutmine
Nimiväärtuseta aktsia kasutuselevõtt
Aktsiakapitali ümberarvestamine eurodesse
Ajutiselt väärtpaberikontolt ülekanne
Osaühingule Vorm E-taotlus Juhend
Osade registreerimine
Osanike nimekiri osade registreerimisel
Osakapitali ümberarvestamine eurodesse
Osakapitali suurendamine (kapital EUR)
Osanike nimekiri osakapitali suurendamisel
Osakapitali vähendamine (kapital EUR)
Mõlemale äriühingule Vorm E-taotlus Juhend
Väärtpaberiomanike nimekirja väljavõte
Väärtpaberite registrist kustutamine
Pandi registreerimine (väärtpaberite esmaregistreerimisel EVK-s)
Ühinemisest teavitamine
Jagunemisest teavitamine
Ostueesõiguse ja/või pantimise märke registreerimine
Väärtpaberite konverteerimine
Avalikud andmed
e-Registri kasutajaõiguste tühistamine
e-Registri kasutajaõiguste registreerimine
Dividendide maksmisest/mittemaksmisest teavitamine
Väärtpaberitest tulenevate väljamaksete tegemine
Dividendide maksmine
Muud teenused
Vorm E-taotlus Juhend
Võlakirja registreerimine
Investorite nimekiri võlakirja registreerimisel ja osalisel lunastamisel
Võlakirjade tingimuste muutmine
Võlakirjade lunastamine
Intressimaksete teostamine
Väärtpaberikonto väljavõte
Muud väljamaksed väärtpaberitelt
Lepingulise investeerimisfondi väljamaksete tegemine
Muude väärtpaberite (fondid, tuletisväärtpaberid) esmaregistreerimine
Korporatiivsete sündmuste info edastamine kontohaldurile
Taotlus Vilniuse börsil sõlmitud börsitehingu arveldusvaluuta muutmise kokkuleppe kinnitamiseks
Application to confirm the agreement to change the settlement currency of trades concluded on the Vilnius stock exchange
ISIN-koodi väljastamine väärtpaberile