• E-REGISTER
  • ÄRIÜHINGULE
  • FONDIHALDUS
  • Statistika
  • EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS

Kuidas saada kontohalduriks?

Kontohalduriks võivad olla Eesti väärtpaberituru kutselised osalised ja Eesti Pank. Lisaks sellele võib kontohalduriks olla Euroopa Liidu liikmesriigis registreeritud äriühing, millele on antud väärtpaberituru kutselise osalise tegevusluba.
Kontohalduri staatuse andmise otsustab Eesti Väärtpaberikeskuse nõukogu.
Kontohalduri staatuse taotlemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • taotluse esitaja volitusi tõendav registri väljavõte
  • kirjalik taotlus
  • põhikiri
  • tõestatud koopia väärtpaberituru kutselise osalise tegevusloast
  • aktsia- või osakapitali suurust tõendav registri väljavõte
  • selgitav ülevaade sellest, kuidas tagatakse õigusaktidest ja andmetöötlusreeglitest tulenevate kohustuste ja nõuete täitmine ning väärtpaberite ja väärtpaberiülekannetega seotud rahaliste arvelduste korraldamine.
 Eesti Väärtpaberikeskus võib nõuda lisaks täiendavaid andmeid või dokumente, samuti teostada kohapealset kontrolli, kui see on vajalik veendumaks kontohalduri kohustuste täitmiseks vajalike eelduste olemasolus või esitatud andmete õigsuses.


Otsuse kontohalduri staatuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb Eesti Väärtpaberikeskuse nõukogu hiljemalt 20 tööpäeva jooksul, arvates teabe ja dokumentide laekumisest.

Kontohalduri staatuse omandanud isik ja Eesti Väärtpaberikeskus sõlmivad lepingu, kus nähakse muuhulgas ette kontohalduri staatuse omandanud isiku poolt vahendatavad teenused, tegevuse alustamise tingimused (kindlustus) ja kord ning muud seaduses sätestatud tingimused.

Kontohalduri staatuse taotlemiseks tarvilikud toimingud on toodud Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses ja selle alusel kehtestatud Eesti väärtpaberite keskregistri pidamise korras.

Lisainfo saamiseks või küsimuste korral palume võtta ühendust Eesti Väärtpaberikeskusega telefonil 640 8870 või e-posti teel csd@e-register.ee