• E-REGISTER
 • ÄRIÜHINGULE
 • FONDIHALDUS
 • Statistika
 • EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS

Kontohaldur

Kontohaldur on pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid

Eesti väärtpaberite keskregistri kontohaldur on juriidiline isik, kes edastab Eesti väärtpaberite keskregistri pidajale (Eesti Väärtpaberikeskus, edaspidi EVK) väärtpaberikonto omanike korraldusi registritoimingute tegemiseks (nt. väärtpaberite ost-müük jne) ning vahendab Eesti Väärtpaberikeskuse poolt osutatavaid teenuseid (nt. väärtpaberikonto avamine, sulgemine, andmete muutmine, väärtpaberiülekannete tegemine, väärtpaberite pantimine jne).

Nõuded

 • Kontohaldur peab tagama registritoimingute tegemiseks vajalike andmete õigeaegse edastamise Eesti Väärtpaberikeskusele ja väärtpaberikontodega seotud toimingute tegemise oma pädevuse piires.
 • Kontohaldur peab tagama, et tema poolt edastatavad andmed ja seoses väärtpaberikontoga salvestatavad andmed oleksid halduslike, füüsiliste, tark- ja riistvaraliste meetmetega kaitstud loata töötluse, sealhulgas kasutamise, hävitamise ning muutmise eest.
 • Kontohalduri töötajad ja juhtorganite liikmed on nii kontohalduri teenistuses olles kui ka pärast seda kohustatud hoidma tähtajatult saladuses kõiki registriesemeks olevaid andmeid, mis on neile teatavaks saanud kontohalduri teenistuses olles.
 • Kontohaldur peab vahendama väärtpaberikonto omanikele kõiki Eesti Väärtpaberikeskuse poolt pakutavaid teenuseid.
 • Kontohaldur on kohustatud täitma väärtpaberikonto omaniku, kohtutäituri ja pankrotihalduri seaduslikke korraldusi.
 • Kontohalduril on keelatud edastada Eesti Väärtpaberikeskusele korraldusi registritoimingu tegemiseks ilma väärtpaberikonto omaniku või tema poolt nõuetekohaselt volitatud isiku korralduseta, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.
 • Kontohaldur on kohustatud tagama, et Eesti Väärtpaberikeskusele annaks korraldusi, edastaks andmeid ning teeks päringuid tema pädev esindaja.
 • Kontohaldur peab kontrollima tema poolt Eesti Väärtpaberikeskusele edastatavate andmete õigsust ning vastutab tema poolt edastatud korralduste õigsuse ning korralduse andja tahtele vastavuse eest nii väärtpaberikonto omaniku, tema poolt volitatud isiku kui ka Eesti Väärtpaberikeskuse ees.