• E-REGISTER
  • ÄRIÜHINGULE
  • KONTOHALDURILE
  • FONDIHALDUS
  • Statistika

Eesti Väärtpaberikeskus on 15. septembril ja 18. septembril 2017 suletud

18. septembril ühineb Eesti Väärtpaberikeskus üle-Euroopalise arveldusplatvormiga TARGET2-Securities (T2S), mille eesmärk on lihtsustada piiriüleste väärtpaberitehingute tegemist euroalal. 

 
T2S arveldusplatvormile üleminekuga seoses on Eesti Väärtpaberikeskus 15. septembril ja 18. septembril 2017 suletud. Neil tööpäevadel ei menetle Eesti Väärtpaberikeskus emitentide avaldusi, arvelda börsitehinguid (OTC tehingud 18.09 arvelduvad) ega väärtpaberitest tulenevaid rahalisi väljamakseid. 

 
Ühtlasi teavitame muudatusest, mis jõustuvad 15. septembril 2017.
  • Eesti Väärtpaberikeskus ühineb Läti ja Leedu keskdepositooriumitega ning ühiseks uueks ärinimeks saab Nasdaq CSD Societas Europaea (SE). Eelduslikult alates 15. septembrist 2017 tegutseb Eesti Väärtpaberikeskus AS Nasdaq CSD SE Eesti filiaalina.
  • Kehtima hakkab uus hinnakiri.

NB! Eesti, Läti ja Leedu keskdepositooriumide ühinemise ja Nasdaq CSD loomisega ei muutu pakutava teenuse sisu ja seega ei ole ettevõtetel vajadust väärtpaberiregistri toimingutes midagi ümber vormistada.

Rahvusvaheliste standardite kasutuselevõtt, võimaluste loomine senisest tihedamaks lõimumiseks Euroopa väärtpaberiturgudega ja liitumine T2S-ga toob Nasdaq CSD jaoks kaasa märkimisväärse kulude kasvu. 

Väärtpaberikeskus on püüdnud ettevõtjatele kohalduvad tasud hoida võimalikult stabiilsena, kuid tulenevalt sellest, et kõik väärtpaberite kanded toimuvad tulevikus T2S arveldusplatvormil ning nende eest tuleb kõigil depositooriumitel T2S-le ka tasu maksta, siis tuleb meil korrigeerida mõningaid tasumäärasid.
 
Ettevõtjate jaoks on olulisemad muudatused hinnakirjas järgmised:
 
- Väärtpaberite registreerimise ja korporatiivsete sündmuste menetlemisega seotud kandetasu uus hind on 0,75 € kande kohta (senise 0,25 € asemel). 
 
- Muutub väljamaksete hinnakiri: 
- menetlustasu väheneb ning on edaspidi 30 € + 0,0015% väljamaksete kogusummast (varasema 100 € asemel), 
- kandetasu on edaspidi 0,85 € senise 0,5 € asemel ning maksuameti jaoks deklaratsiooni koostamise tasu väheneb 65 €-lt 30 €-le.
 

Tulenevalt eesmärgist ühtlustada järk-järgult Balti depositooriumide hinnakirjad, muutub pärast T2S-ga liitumist registris registreeritavate võlakirjade hooldustasu. 

- Uus hooldustasu sõltub emissiooni mahust. Näiteks kui emissiooni maht on 200 000 € - 10 000 000 €, siis on hooldustasu 10 € + 0,0015%  turuväärtusest (lisandub käibemaks). 
- Enne 18.09.2017 registris registreeritud võlakirjade hooldustasu ei muutu.

 

TARGET2-Securities toob kaasa korporatiivsete sündmuste (nt kapitali suurendamine, vähendamine jms) menetlemisega seotud muudatused (alates septembrist):

(1) Kuupäevade rakendamine avalduste menetlemisel

Kõikidele registris registreeritud väärtpaberite menetlustele rakendatakse kuupäevi, mis on aluseks väärtpaberitest tulenevate õiguste tekkimisele, muutmisele või lõpetamisele. See tähendab, et iga menetlusega tuleb määrata

(i) kuupäev, millest alates enam ei saa osaleda sündmuses (nn. „ex“-kuupäev) või viimane arveldamise kuupäev (kuupäev pärast mida ei saa aegunud väärtpaberiinfoga tehinguid teha),

(ii) nimekirja fikseerimispäev ja, kus võimalik,

(iii) maksekuupäev.

(2) Taotluste esitamise tähtaeg

Taotlused tuleb esitada depositooriumile 5 tööpäeva enne fikseerimispäeva.

(3) Omanike nimekirja fikseerimise aeg
 
Omanike nimekirja fikseerimise puhul liigutakse kalendripäeva lõpult üle T2S arveldussüsteemi tööpäeva lõpule. See tähendab, et nimekirja fikseerimine ei toimu enam kell 23:59, vaid T2S tööpäeva lõpu seisuga (mis on orienteeruvalt kell 18:00 õhtul).
 
(4) Väärtpaberitest tulenevate kannete tegemise aeg
 
Kui varem toimusid väärtpaberi kanded investorite kontodele tööpäeva sees, siis alates 18. septembrist tehakse kandeid öösel. Selle tulemusena on väärtpaberid investori kontol järgmisel tööpäeval pärast fikseerimispäeva, kui ei ole märgitud erinevat maksekuupäeva.
 
(5) Ümardamisreeglite rakendamine
 
Maksed aktsiates ja osades tuleb ümardada allapoole esimese täisnumbrini. Ümardamise tulemusena tekkida võivad väärtpaberite murdosad tühistatakse. 
 
(6) Väljamaksed depositooriumi vahendusel
 
Registris registreeritud kaubeldavatest väärtpaberitest ja väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise kuupäeva seisuga esindajakontol asuvatest väärtpaberitest tulenevad väljamaksed tuleb teha keskdepositooriumi vahendusel.  See tähendab, et kui on tegemist börsil või reguleeritud turul kaubeldava väärtpaberiga või kui mittekaubeldava väärtpaberi omanike ringis on esindajakontosid, tuleb dividendi-, intressi- või lunastusmaksed teha Nasdaq CSD SE Eesti filiaali kaudu.
 
(7) Depositooriumis registreeritud väärtpaberitega tehtavad sündmused tuleb viia läbi depositooriumi poolt.
 
Korporatiivsete sündmuste läbiviimisel lähtuvad Euroopa depositooriumid Euroopa standarditest (Market Standards for Corporate Actions Processing, Market Standards for General Meetings ja Corporate Actions Sub-group standards), mis toovad kaasa suurema läbipaistvuse ning investorite ühetaolise ja võrdse kohtlemise kogu Euroopas. Lisaks eespool mainitud muudatustele tähendab standardite kohaldamine, et vabatahtlikke sündmusi (nagu ülevõtmispakkumine) viiakse läbi registri kaudu.
 
Muudatused on sätestatud väärtpaberite registri pidamise seaduses.
 
Lähtuvalt ettevõttega seotud muudatustest, hakkavad kehtima uued reeglid alates 18. september 2017. Reeglid on leitavad siit.
Inglise keelne versioon ja lisainfo on leitav siit. 
 
Küsimuste korral palun pöörduge Eesti Väärtpaberikeskuse registriosakonna poole: 
e-post: info@e-register.ee.