• E-REGISTER
  • ÄRIÜHINGULE
  • KONTOHALDURILE
  • FONDIHALDUS
  • Statistika

Alates 6.07.2017 kehtib uus väärtpaberite registri pidamise seadus

Muutus Eesti väärtpaberite keskregistri seadus, uus seadus kehtib alates 6.07.2017.

Muudatustega muudeti ka seaduse nime, milleks nüüd on väärtpaberite registri pidamise seadus.

Seaduse muutmise peamine eesmärk oli viia Eesti väärtpaberi- ja ühinguõiguse regulatsioon kooskõlla väärtpaberite keskdepositooriumite tegevust reguleeriva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.08.2014, lk 1–72) (CSDR-määrus). 

Muudatustena võib välja tuua 

  • Keskdepositooriumi mõiste Euroopa direkiiviga kooskõlla viimine.
  • Emitendil on võimalus küsida lisainfot aktsionäri kohta (nt e-maili) (§ 7 lg 2 prim).
  • Ettevõtted, kelle väärtpabereid hoitakse esindjakontol, tuleb väljamakseid hakata tegema keskdepositooriumi vahendusel (§ 15prim).
  • Pandipidaja nõusolekul on võimalik kustutada panditud osasid registrist (§ 18 lg 3 prim) kui väärtpaberid ei ole blokeeritud.
  • Kauplemiskohas kauplemisele võetud väärtpaberite viimine teise registrisse (§ 18 prim).

Kogu seadusetekst on leitav Riigi Teatajast.