• E-REGISTER
  • ÄRIÜHINGULE
  • KONTOHALDURILE
  • FONDIHALDUS
  • Statistika

Eesti väärtpaberite keskregister

Eesti väärtpaberite keskregister on riigi põhiregister, mis peab arvestust kõigi Eestis tegutsevate aktsiaseltside aktsiaraamatute ning kõikide Eestis avatud väärtpaberikontode ja pensionikontode üle. Samuti on registrisse koondatud teised elektroonilised väärtpaberid (osaühingute osad, võlakirjad, fondiosakud jmt) ning väärtpaberitega tehtud toimingute ajalugu. Eesti väärtpaberite keskregistri pidajaks on AS Eesti Väärtpaberikeskus (edaspidi EVK).

Eesti väärtpaberite keskregistris on registreeritud kahte liiki väärtpaberid:

  • väärtpaberid, mille registreerimine on seadusest tulenevalt kohustuslik ja
  • väärtpaberid, mille registreerimine ei ole kohustuslik, kuid on võimalik, ja väärtpaberi omanikud on seda võimalust kasutanud.
Eesti väärtpaberite keskregistrisse kantud andmetel on õiguslik tähendus ehk kõikide kolmandate isikute suhtes kehtivad andmed sellisel kujul, nagu nad on kantud keskregistrisse.

Lisaks registripidamisele arveldab Eesti Väärtpaberikeskus väärtpaberitehinguid ning pakub korporatiivsete sündmuste (dividendi- ja intressimaksete) teostamist ja muid väärtpaberitega seotud teenuseid.

Keskregistri pidamisel kasutatavad automaatse andmetöötluse vahendid võimaldavad:
  • olulisel määral lühendada väärtpaberitehingute arveldamisele kuluvat aega
  • vähendada tehingutega seotud riske (nt ei saa keegi teha aktsiaraamatusse meelevaldseid kandeid)
  • lihtsustada väärtpaberitest tulenevate kohustuste täitmist (registreeritud osaühingu osade võõrandamistehinguid ei pea läbi viima notariaalselt)
  • vältida tänapäeval juba tarbetuid kulutusi (nt aktsiatähtede trükkimine)
Eesti väärtpaberite keskregister loodi Vabariigi Valitsuse määrusega 1994. aastal. Alates 2001. aasta jaanuarist toimub registri pidamine Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse alusel. Keskse elektroonilise registri pidamine on antud EVK-le Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse ja Rahandusministeeriumiga sõlmitud registripidamise lepingu alusel.
Registri pidamisel juhindub Eesti Väärtpaberikeskus kehtivatest seadustest ja õigusaktidest.