• ÄRIÜHINGULE
  • KONTOHALDURILE
  • FONDIHALDUS
  • Statistika
  • EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS

e-Registri kasutamise tingimused:

Tehnilised tingimused

e-Registri ja kliendi brauseri vahelises suhtluses kasutatakse turvatud TLS või SSL kanalit (HTTPS).
Personaalsele või priviligeeritud infole ligipääsuks autenditakse kasutaja ID kaardi, Mobiil ID või pangalingi abil. ID-kaardiga sisenemiseks peab arvutiga olema ühendatud ID-kaardi lugeja. ID-kaardi kasutamise tehnilised juhised on aadressil http://www.id.ee/

Teenuskeskkonna tehnilises lahenduses kasutatakse testitud tehnoloogiaid, mis ei nõua kasutajatelt kõige uuemaid brausereid. Teenuse kasutamine on tagatud minimaalselt viie enamlevinud brauseri viimaste versioonide (max viis aastat) kasutajatele (98% brauseritest, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera).>/P>

Brauserid töötavad vaikimisi seadetega, vajalike seadete (näiteks Javascript ja Cookie'd) puudumisel informeerib e-register kasutajat puudulikest seadetest.

 

Kasutamise tingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolevates e-Registri kasutamise tingimustes on sätestatud AS-i Eesti Väärtpaberikeskus (edaspidi EVK) ning EVK veebiserveril põhineva elektroonilise päringu- ja andmevahetussüsteemi (edaspidi e-Register) kasutava isiku (edaspidi Klient) õigused, kohustused ning vastutus seoses e-Registri ja selle kaudu saadavate andmete kasutamisega. Käesolevad e-Registri kasutamise tingimused moodustavad EVK ja kliendi vahelise tähtajatu e-Registri kasutamise lepingu (edaspidi Leping). Leping loetakse e-Registri vahendusel sõlmituks alates hetkest, mil Klient või punktis 1.3 nimetatud juriidilisest isikust Kliendi poolt volitatud kasutaja on oma turvaelemente kasutades sisenenud e-Registrisse ja nende tingimuste täitmiseks võtmist kinnitanud.

1.2. e-Registrit kasutatakse EVK ja Kliendi ( edaspidi mõlemad nimetatud eraldi ka pooleks või koos poolteks) andmevahetuses alljärgnevateks andmevahetustoiminguteks:

1.2.1. päringute ja taotluste esitamine EVK-le;

1.2.2. e-Registri funktsionaalsusega piiritletud andmete väljastamine EVK-lt Kliendile; ja

1.2.3. muu EVK ja Kliendi vahelise kokkuleppega määratud andmevahetuse korraldamine.

1.3. e-Registri kasutamisel teostab juriidilisest isikust Kliendi õigusi EVK poolt selleks kehtestatud korras Kliendi avalduse alusel määratud Kliendi esindaja (edaspidi Kasutaja). Juriidilisest isikust Klient tagab, et tema nimel ja/või arvel tegutsev Kasutaja täidaks kõrvalekaldumatult Lepingu ja Lepinguga seotud õigusaktide tingimusi.

1.4. Pooled tunnistavad kõik e-Registri kaudu nõuetekohaselt edastatud päringud/taotlused, väljastatud ja üleantud andmed samaväärseks poolte ja/või nende volitatud esindajate omakäeliselt allkirjastatud dokumentidega.

1.5. e-Registri teenuste kasutamine eeldab Kliendi või punktis 1.3 nimetatud Kasutaja autentimist vastavalt kas (i) EVK poolt aktsepteeritud internetipanga haldajaga selleks sõlmitud lepingus kindlaksmääratud turvaelementide (nt. salasõna ja parool) või (ii) ID-kaardi elektroonilise isikutuvastuse funktsiooni kaudu (Lepingus on mõlemat autentimismeetodit ja meetodi kasutamist võimaldavaid vahendeid nimetatud turvaelementideks).

2. Kliendi õigused ja kohustused

2.1. e-Registri kaudu on Kliendil õigus saada andmeid, millele tal on seaduslik juurdepääsuõigus ja mida on võimalik väljastada e-Registri funktsionaalsust kasutades.

2.2. Klient kohustub:

2.2.1. e-Registri vahendusel andmevahetustoimingute tegemisel lähtuma käesolevatest e-Registri kasutamise tingimustest (Lepingust), asjakohastest õigusaktidest ja järgima EVK poolt selleks antud muid kasutusjuhiseid;

 2.2.2. tagama, et turvaelemente kasutab üksnes Klient või punktis 1.3 nimetatud Kasutaja;

2.2.3. tagama EVK-lt saadud andmete õiguspärase kasutamise;

2.2.4. tagama õigete andmete nõuetekohase edastamise EVK-le, kui EVK ja Klient on kokku leppinud, et e-Registrit kasutatakse andmete edastamiseks EVK-le;

2.2.5. välistama e-Registri kaudu saadud andmete üldsusele avaldamise, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamiseks on saadud EVK eelnev kirjalik nõusolek;

2.2.6. teavitama EVK-d viivitamatult punktis 1.3 nimetatud tema poolt määratud Kasutaja volituste lõppemisest.

2.3. Kui EVK poolt tehtud muudatus e-Registri ligipääsutingimustes tingib uute turvaelementide kasutuselevõtu, kohustub Klient EVK sellekohase nõude alusel teostama EVK poolt määratud tingimustel ja korras uute turvaelementide kasutuselevõtuks vajalikud toimingud.

2.4. Klient tasub EVK-le e-Registri kaudu teostatud andmevahetustoimingute eest teenustasu vastavalt EVK poolt kehtestatud tasumääradele, mis on sätestatud Lisas 1. Juhul kui andmevahetustoimingu teostamine ei eelda teenustasu ettemaksu, toimub tasumine vastavalt EVK poolt Kliendile esitatud arvele. EVK-l on õigus tasumäärasid ühepoolselt muuta, tehes kavandatavad muudatused e-Registri kaudu kättesaadavaks hiljemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist. Teenustasu maksmisel toimunud viivituse korral on EVK-l õigus nõuda Kliendilt viivist 0,1% õigeaegselt tasumata summalt iga maksmise tähtpäeva ületava päeva eest.

3. EVK õigused ja kohustused

3.1. e-Registri kaudu on EVK-l õigus saada Kliendilt kokkulepitud andmeid pooltevahelise kokkuleppega määratletud tingimustel ja korras.

3.2. EVK-l on õigus avaldada Kliendi poolt talle e-Registri kaudu edastatud andmeid, kui õigusaktidest või poolte kokkuleppest ei tulene teisiti.

3.3. e-Registriga seonduvalt on EVK-l õigus teha ühepoolselt mistahes muudatusi, sealhulgas selliseid, mille tulemusel muudetakse e-Registri funktsionaalsust, disaini, struktuuri, ligipääsutingimusi (Internetiaadress (URL), turvaelemendid vms), andmevahetustoimingute ajalist režiimi, kasutajajuhendeid, andmete koosseisu ja ulatust vms, teavitades klienti vastavatest muudatustest kas e-Registri kaudu või läbi avalikkusele avatud arvutisüsteemi.

3.4. EVK-l on õigus piirata e-Registrile juurdepääs Kliendile või Kasutajale, kelle osas on EVK-l alust arvata, et tema turvaelemendid on sattunud isiku valdusesse, kes ei ole e-Registri kasutamiseks õigustatud. Kahtluse korral on EVK-l õigus teostada telefoni teel lisakontrolli turvaelementidega teostatud andmevahetustoimingute suhtes.

3.5. EVK-l on õigus ühepoolselt peatada e-Registri kaudu toimuvad andmevahetustoimingud Kliendiga või punktis 1.3 nimetatud Kliendi poolt määratud Kasutajaga, kui:

3.5.1. Klient ei ole õigeaegselt tasunud andmevahetustoimingute eest tasumisele kuuluvat teenustasu;

3.5.2. Kliendi või punktis 1.3 nimetatud Kasutaja puhul on alust arvata, et nende poolt kasutatavad turvaelemendid on sattunud isiku valdusesse, kes ei ole e-Registri kasutamiseks õigustatud;

3.5.3. ilmneb, et Klient või punktis 1.3 nimetatud Kasutaja ei kasuta e-Registrit sihipäraselt või kui andmevahetustoimingute jätkamine seab ohtu e-Registri sihipärase toimimise;

3.5.4. Klient või Kasutaja rikub punktis 2.2.5 sätestatud kohustust;

3.5.5. Klient või Kasutaja rikub Lepingut viisil või määras, mis on käsitletav õigusaktide või Lepingu olulise rikkumisega.

3.6. Alates hetkest, mil EVK on saanud teavet Kliendi või punktis 1.3 nimetatud Kasutaja turvaelementide kehtivuse kahtlusest, on EVK kohustatud välistama (blokeering) kehtetute turvaelementide kasutatavuse andmevahetustoimingute tegemisel e-Registri kaudu.

3.7. EVK kohustub tegema kõik mõistlikud jõupingutused, et tagada e-Registri tõrgeteta toimimine EVK poolt määratud andmevahetustoimingute tegemise perioodil (andmevahetustoimingute ajalise režiimiga määratud e-Registri tööajal).

4. Poolte vastutus

4.1. Pool vastutab teise poole ees käesolevatest tingimustest tulenevate kohustuste rikkumise või mittekohase täitmisega tekitatud kahju eest tekitatud kahju ulatuses.

4.2. Iga e-Registri kaudu teostatud andmevahetustoiming, mis on teostatud Kliendi või punktis 1.3 nimetatud Kasutaja turvaelemente kasutades, kehtib EVK suhtes Kliendi poolt tehtud toiminguna. Käesolevas punktis sätestatu ei laiene andmevahetustoimingutele, mis on tehtud pärast hetke, mil EVK-le on saanud teatavaks punktis 3.5.2 sätestatud asjaolu.

4.3. Klient vastutab e-Registri mittesihipärase kasutamise, sealhulgas tahtliku ülekoormamise või mistahes muul moel rikkumise eest, samal moel vastutab Klient tema nimel ja/või arvel tegutseva Kasutaja tegevuse eest.

4.4. EVK ei vastuta e-Registri mittetoimimise või mittekohase toimimisega tekitatud kahjude või muude tagajärgede eest, kui see on tingitud EVK-st mitteolenevatest põhjustest nagu näiteks elektrikatkestused, häired sideliinides, loodusõnnetused, ettenägematud rikked e-Registri juures kasutatavas riist- või tarkvaras.

4.5. Kui EVK väljastab e-Registri kaudu Eesti väärtpaberite keskregistris (edaspidi register) registreeritud andmeid, vastutab EVK üksnes selle eest, et e-Registri kaudu üleantud andmed kajastaksid registri andmeid lähtuvalt e-Registri kaudu temale edastatud päringu tingimustest.

5. Muud tingimused

5.1. Klient ei või e-Registri kasutamise lepingust tulenevaid õigusi ja/või kohustusi üle anda ilma teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta.

5.2. e-Registri kasutamise Lepingut võib muuta poolte kirjaliku kokkuleppega või e-Registri kaudu. Kui ettepanek Lepingu muutmiseks on edastatud Kliendile või Kliendi poolt punkti 1.3 kohaselt määratud Kasutajale e-Registri vahendusel, loetakse Lepingu muutmise kokkulepe sõlmituks selleks määratud aktsepteerimistoimingu tegemisega e-Registris.

5.4. Kliendil või tema poolt määratud Kasutajal on õigus e-registri kasutamise Leping ühepoolselt lõpetada, teatades sellest teisele poolele kirjalikult vähemalt 10 (kümme) kalendripäeva ette.

5.5. Kui Klient rikub Lepingust (sealhulgasr käesolevatest e-Registri kasutamise tingimustest) tulenevaid kohustusi, on EVK-l õigus Leping viivitamatult ühepoolselt lõpetada, ilma Klienti sellest eelnevalt teavitamata.

5.6. e-Registri kasutamise Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete kehtivust ning sissenõutavust. EVK-l on õigus võõrandada e-Registri kasutamise Lepingu alusel kliendi suhtes tekkinud rahalised nõuded kolmandale isikule.

5.7. e-Registri kasutamise Lepingu üle tekkinud vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.