• E-REGISTER
 • KONTOHALDURILE
 • FONDIHALDUS
 • Statistika
 • EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS

Mõlema ühingu väärtpaberid on registreeritud väärtpaberiregistris

Kui nii ühendava kui ka ühendatava äriühingu väärtpaberid on registreeritud väärtpaberiregistris, on neli võimalikku lähenemist:

 • Ühendatava ühingu väärtpaberid kaotavad kehtivuse ja neid ei asendata ühendava ühingu väärtpaberitega. EVK-le tuleb esitada dokumendid ühendatava ühingu väärtpaberite registrist kustutamiseks.
 • Ühendava ja ühendatava ühingu väärtpaberid kaotavad kehtivuse ja neid ei asendata. EVK-le tuleb esitada dokumendid ühendava ja ühendatava ühingu väärtpaberite registrist kustutamiseks.
 • Ühendatava ühingu väärtpaberid asendatakse ühendava ühingu väärtpaberitega, millega võib kaasneda ühendava ühingu kapitali suurendamine. EVK-le tuleb esitada dokumendid ühendatava ühingu väärtpaberite konverteerimiseks ühendava ühingu väärtpaberiteks
 • Kui ühinevad ühingud asutavad uue äriühingu, kustutatakse nii ühendava kui ühendatava ühingu väärtpaberid. EVK-le tuleb esitada uue ühingu aktsiate või osade registreerimise taotlus (aktsiate registreerimine on kohustuslik, osade registreerimine vabatahtlik).

Vajalikud dokumendid

 • Taotlus väärtpaberite kustutamiseks või
 • Taotlus väärtpaberite konverteerimiseks või
 • Taotlus aktsiate või osade registreerimiseks, aktsionäride/osanike nimekiri, osade registreerimisel osanike otsus osade registreerimiseks väärtpaberiregistris
 • Notariaalne ühinemisleping (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)
 • Ühinemisotsus (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)
 • Erijuhis kannete tegemiseks omanike väätpaberikontodel
 • Pandi/finantstagatise olemasolul pandipidaja kirjalik või kirjalikult taasesitatav nõusolek

Kuidas toimub? Mida teha?

Äriühing esitab vajalikud dokumendid EVK-le kas

 • läbi e-menetluskeskkonna: https://www.e-register.ee/mekk
 • digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti aadressile info@e-register.ee
 • registripidaja juures (Tallinn, Tartu mnt 2, City Plaza hoone 14. korrus)
 • posti teel

Korrektsed dokumendid menetletakse kahe tööpäeva jooksul, kiirmenetluse korral ühe tööpäeva jooksul. Kui dokumentides esineb vigu, edastab EVK kontaktisikule e-posti teel veateate

EVK teeb menetluse kohta esmased kanded väärtpaberiregistrisse ja edastab kontaktisikule e-posti teel kinnituse

Peale kinnituse saamist esitab äriühing nõutavad dokumendid äriregistrile

Äriregister kontrollib elektroonselt EVK teavitamist ja teeb muudatused äriregistrisse ning EVK teostab väärtpaberiregistris lõplikud kanded.

Teenuse eest tasumine toimub EVK poolt esitatud arve alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Juhime tähelepanu sellele, et väärtpaberite kustutamise korral on menetluse algatamise eelduseks EVK poolt esitatud arvete tasumine. Palume äriühingul kontrollida arvetega seotud võlgnevust siit