• E-REGISTER
 • KONTOHALDURILE
 • FONDIHALDUS
 • Statistika
 • EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS

Ühendatava ühingu väärtpaberid on registreeritud väärtpaberiregistris

Kui väärtpaberiregistris on registreeritud ainult ühendatava ühingu väärtpaberid, kustutatakse ühendatava ühingu väärtpaberid väärtpaberiregistrist.

Vajalikud dokumendid

 • Taotlus väärtpaberite kustutamiseks
 • Notariaalne ühinemisleping (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)
 • Ühinemisotsus (või juhatuse liikme poolt allkirjastatud koopia eelnimetatud dokumendist)
 • Pandi/finantstagatise olemasolul pandipidaja kirjalik või kirjalikult taasesitatav nõusolek

Kuidas toimub? Mida teha?

Äriühing esitab vajalikud dokumendid EVK-le kas

 • läbi e-menetluskeskkonna: https://www.e-register.ee/mekk
 • digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti aadressile info@e-register.ee
 • registripidaja juures (Tallinn, Tartu mnt 2, City Plaza hoone 14. korrus)
 • posti teel

Korrektsed dokumendid menetletakse kahe tööpäeva jooksul, kiirmenetluse korral ühe tööpäeva jooksul. Kui dokumentides esineb vigu, edastab EVK kontaktisikule e-posti teel veateate.

EVK teeb menetluse kohta esmased kanded väärtpaberiregistrisse ja edastab kontaktisikule e-posti teel kinnituse.

Peale kinnituse saamist esitab äriühing nõutavad dokumendid äriregistrile.

Äriregister kontrollib elektroonselt EVK teavitamist ja teeb muudatused äriregistrisse ning EVK teostab väärtpaberiregistris lõplikud kanded.

Juhime tähelepanu sellele, et menetluse algatamise eelduseks on EVK poolt esitatud arvete tasumine. Palume äriühingul kontrollida arvetega seotud võlgnevust siit.

Teenuse eest tasumine toimub EVK poolt esitatud arve alusel vastavalt kehtivale hinnakirjale.